17-cv-6432 (CM) SDNY

  1. Coppedge v. United States, 369 U.S. 438, 444–45 (1962)